Beatyfikacja rodziny Ulmów – etiuda filmowa

Kim byli Józef i Wiktoria Ulmowie? Dlaczego Papież Franciszek zatwierdził dekret o beatyfikacji całej rodziny? Jak wygląda polska „świętość z sąsiedztwa”? Jak IPN przyczynił się do tego wydarzenia?

Zobacz unikalne zdjęcia z życia codziennego rodziny Ulmów z Markowej brutalnie przerwanego przez pacyfikację zorganizowaną przez niemieckich żandarmów. Wiele z tych fotografii wykonał Józef Ulma, niestrudzenie dokumentujący zarówno życie najbliższych, jak i swoich sąsiadów.

Pierwszy raz w historii Papież zatwierdził dekret o beatyfikacji całej rodziny – polskiej rodziny Ulmów z Markowej. Wyniesienie na ołtarze całej rodziny wraz z nienarodzonym dzieckiem to wydarzenie bez precedensu. Liturgiczne wspomnienie Ulmów będzie przypadać 7 lipca – w dniu, kiedy Wiktoria i Józef Ulma zawarli sakramentalny związek małżeński, podkreślając wartość, jaką stanowi rodzina.

Rodzina Ulmów dołączyła do orszaku męczenników, stając się ziarnem, które wydaje plon obfity. Plon nadziei w ostateczne zwycięstwo dobra nad złem, wzór dla kolejnych pokoleń, przestrogę przed tym, co się może wydarzyć, kiedy nie szanuje się godności człowieka, kiedy nie szanuje się praw ludzkich i boskich.

Film składa się z trzech części: życie rodzinne w Markowej oczami Wiktorii Ulmy,  matki i żony, która ciepło opowiada o mężu,  tło historyczne (okupacja niemiecka naznaczona brutalnością i masowym terrorem) oraz beatyfikacja.  Pierwsza i trzecia część płynnie się łączą w swoim charakterze, tworząc tryptyk. Ścieżka dźwiękowa również zawiera trzy elementy: muzykę chóralną, tradycyjną melodię ze wsi Markowa w wykonaniu Kapeli Ludowej „Markowianie" oraz specjalnie skomponowany na potrzeby obrazu utwór, mający oddać grozę okupacji.

OBEJRZYJ spot IPN

 

 

The Beatification of the Ulma Family – 10 September 2023   [Educational video]

Who were Jozef and Wiktoria Ulma? Why did Pope Francis approve the decree of beatification of the entire family? Learn about the Polish holiness found in our next-door neighbours

See unique photographs of the daily life of the Ulma family of Markowa. It was a life that was brutally terminated by a massacre organized by German gendarmes. Many of these photographs were taken by Jozef Ulma himself, who documented the life of his family and neighbors.

The head of the Catholic Church - Pope Francis – has approved the decree on the beatification of the Polish Ulma family from Markowa. The beatification of an entire family, including their unborn child, is an unprecedented event. The date assigned to the Ulma family on the liturgical calendar will be July 7th - Wiktoria and Józef Ulma’s wedding day - thus emphasizing the value family represents.

The Ulma family joined the procession of martyrs, becoming a seed that yields a bountiful harvest. It is a harvest of hope in the final victory of good over evil, a model for future generations, a warning of what can happen when people are stripped of their human dignity.

The film consists of three parts: family life in Markowa through the eyes of Wiktoria Ulma, a mother and wife who speaks warmly about her husband; the historical background (German occupation marked by brutality and mass terror) and the beatification.  The soundtrack also includes three elements: the choral music, a traditional melody from the village of Markowa performed by the "Markowianie" Folk Band, and a piece composed for the spot to capture the horror of the occupation.

WATCH the IPN video and learn more

 

 

La beatificación de la familia Ulma – 10-09-2023 [material didáctico]

¿Quiénes eran José y Wiktoria Ulma? ¿Por qué el Papa Francisco aprobó el decreto de beatificación de toda la familia? Conozca la santidad de los polacos «de la puerta de al lado»

Vea las fotos únicas de la vida cotidiana de la familia Ulma de Markowa. Una vida que fue brutalmente acabada por una masacre organizada por gendarmes alemanes. Muchas de estas fotos fueron tomadas por el propio Jozef Ulma, que documentó a su familia y a sus vecinos.

El Supremo Pontífice de la Iglesia Católica – el Papa Francisco – ha aprobado el decreto de la beatificación de una familia polaca – la familia Ulma de Markowa. La elevación a los altares de una familia entera, incluso un niño no nacido, es un acontecimiento sin precedentes. La conmemoración litúrgica de la familia Ulma tendrá lugar el 7 de julio, el día en que Wiktoria y Józef Ulma contrajeron matrimonio sacramental, subrayando así el valor de la familia.

La familia Ulma se unió al séquito de mártires, convirtiéndose en una semilla que produce una cosecha abundante. Una cosecha de esperanza en la victoria final del bien sobre el mal, un ejemplo para las generaciones futuras, una advertencia de lo que puede ocurrir cuando no se respeta la dignidad humana.

La película consta de tres partes: la vida familiar en Markowa a través de los ojos de Wiktoria Ulma, madre y esposa que habla con cariño de su marido; el trasfondo histórico (la ocupación alemana marcada por la brutalidad y el terror masivo) y la beatificación.  La banda sonora también incluye tres elementos: música coral, una melodía tradicional del pueblo de Markowa interpretada por la Banda Folclórica "Markowianie", y una pieza compuesta para el vídeo con el fin de reflejar el horror de la ocupación.

MIRA el vídeo de la IPN para saber más!

 

 

La beatificazione della famiglia Ulma – 10-09-2023 [materiale didattico]

Chi erano Giuseppe e Wiktoria Ulma? Perché Papa Francesco ha approvato il decreto di beatificazione dell'intera famiglia? Scoprite la santità dei polacchi "della porta accanto". Guardate le foto uniche della vita quotidiana della famiglia Ulma di Markowa. Una vita che fu brutalmente interrotta da un massacro organizzato dai gendarmi tedeschi. Molte di queste foto sono state scattate dallo stesso Jozef Ulma, che ha documentato la sua famiglia e i suoi vicini.

Guardate il video dell'IPN per saperne di più!

Il Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica - Papa Francesco - ha approvato il decreto di beatificazione di una famiglia polacca, gli Ulma di Markowa. L'elevazione agli altari di un'intera famiglia, compreso un bambino non ancora nato, è un evento senza precedenti. La commemorazione liturgica della famiglia Ulma avrà luogo il 7 luglio, giorno in cui Wiktoria e Józef Ulma hanno contratto il matrimonio sacramentale, sottolineando così il valore della famiglia.

La famiglia Ulma si è unita al seguito dei martiri, diventando un seme che produce un raccolto abbondante. Un raccolto di speranza nella vittoria finale del bene sul male, un esempio per le generazioni future, un monito di ciò che può accadere quando la dignità umana non viene rispettata.

 

 

 

Opcje strony

do góry